Vastuvõtt

Õpirajad


Õppetöö koolis toimub põhikooli riikliku lihtsustatud õppekavade alusel

TOIMETULEKUÕPPE põhisisuks on ühine “kasvamine” noore inimesega, kes põhikooli lõpus tuleb igapäevaeluga toime tuttavates tingimustes, on väärtuslik ja väärikas ühiskonnaliige ning teeb juhendamisel võimetekohast praktilist tööd. Õppekavas on olulised teadmised iseendast, eneseteenindus, keskkonnaga kohanemine, orienteerumine sotsiaalsetes suhetes, oma keskkonna kujundamine.

LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVAL õppijal noorel on väga oluliseks osaks praktiliste ja tööoskuste omandamine. Põhiharidus omanatakse 9 aastaga ja kool lõpetatakse lõpueksamitega. Õppimise eesmärgiks on võtta täiskasvanueas vastutus enda elukäigu kujundamise eest, teha võimetekohast tööd ja osaleda aktiivse liikmena ühiskonnaelus.

HOOLDUSÕPPEKAVALAPS on laps kõigi lapse vajadustega, sõltumata liitpuude raskusastmest. Õpetamisel lähtutakse õpilase arengutasemest ja õppekavas fikseeritud tegevusvaldkondadest kolmel tasandil. Hooldusõppe laps saab kooli kaudu kogemuse iseendast, teda ümbritsevast maailmast ning suhtlemisest eakaaslastega. Õpitegevusi toetavad tugispetsialistid. Õppimise eesmärgiks on täiskasvanueas võimetekohane toimetulek iseendaga ja positiivne suhtlemine ümbritsevatega.

Õppetöö koolis toimub põhikooli riikliku lihtsustatud õppekavade alusel

TOIMETULEKUÕPPE põhisisuks on ühine “kasvamine” noore inimesega, kes põhikooli lõpus tuleb igapäevaeluga toime tuttavates tingimustes, on väärtuslik ja väärikas ühiskonnaliige ning teeb juhendamisel võimetekohast praktilist tööd. Õppekavas on olulised teadmised iseendast, eneseteenindus, keskkonnaga kohanemine, orienteerumine sotsiaalsetes suhetes, oma keskkonna kujundamine.

LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVAL õppijal noorel on väga oluliseks osaks praktiliste ja tööoskuste omandamine. Põhiharidus omanatakse 9 aastaga ja kool lõpetatakse lõpueksamitega. Õppimise eesmärgiks on võtta täiskasvanueas vastutus enda elukäigu kujundamise eest, teha võimetekohast tööd ja osaleda aktiivse liikmena ühiskonnaelus.

HOOLDUSÕPPEKAVALAPS on laps kõigi lapse vajadustega, sõltumata liitpuude raskusastmest. Õpetamisel lähtutakse õpilase arengutasemest ja õppekavas fikseeritud tegevusvaldkondadest kolmel tasandil. Hooldusõppe laps saab kooli kaudu kogemuse iseendast, teda ümbritsevast maailmast ning suhtlemisest eakaaslastega. Õpitegevusi toetavad tugispetsialistid. Õppimise eesmärgiks on täiskasvanueas võimetekohane toimetulek iseendaga ja positiivne suhtlemine ümbritsevatega.